Wat doen wij ?

ActiviteitenProgramma Plaskerk (APP) De werkgroep APP verzorgt elk jaar een programma met diverse activiteiten. Begin september wordt het APP-programma bij alle leden van de kerk thuis bezorgd. Het programma staat ook op de site van de kerk. Voor de diverse activiteiten kan men zich via de site opgeven, of het formulier invullen en inleveren bij het Annahuis. Bazar Kameroen Bezoekprogramma 30-40 jarigen Bid- en dankdag In onze kerk besteden wij op de zondagen voorafgaande aan de bid- en dankdag aandacht aan deze dagen. Bingo Bloemengroet Aan gemeenteleden, die in het ziekenhuis hebben gelegen en aan de oudere leden van onze gemeente worden bij toerbeurt elke zondagmorgen door gemeenteleden boeketten bloemen thuis bezorgd. Clubkamp De clubs worden afgesloten met een clubkamp in de omgeving van Raalte. Dit kamp staat ook open voor jeugd en jongeren die niet op club hebben gezeten. Voor meer informatie, neem contact op met Alexander Toeter, tel:(0572) 354000. Eeuwigheidszondag Op Eeuwigheidszondag herdenken wij de gemeenteleden, die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Gesprekskringen Binnen onze gemeente zijn twee gesprekskringen actief. Veelal zijn dit gemeenteleden, die nadat zij belijdenis van hun geloof hebben gedaan, samen verder zijn egaan als gespreksgroep. Zie bij ……… voor de contactpersonen. Zij kunnen u ook vertellen bij welke groep u zich kunt aansluiten. Heilig Avondmaal In onze kerk vieren wij ongeveer 6 keer per jaar het Heilig Avondmaal. Wij doen dat lopend, m.a.w. u loopt zelf naar voren, waar u brood en wijn wordt aangereikt. Ook kinderen worden bij ons uitgenodigd aan het Avondmaal deel te nemen. Voor hen is er druivensap beschikbaar. Heilige Doop 4 keer per jaar wordt er tijdens een zondagse morgendienst een doopdienst gehouden. Jeugdclubs Voor de jeugd vanaf groep 5 van de basisschool wordt er op vrijdagavond Kidzclub (8 -11 jaar) en Teenage club (12 en ouder) georganiseerd. Hierbij wordt veelal een beroep gedaan op de kennis en ervaring van de YMCA. Jeugdraad In onze kerk regelt de Jeugdraad de zaken van het jeugdwerk. De jeugdraad heeft als doel om kinderen en jongeren op een creatieve manier in contact te brengen met met geloof en het christen zijn. De jeugdraad bestaat uit een dagelijks bestuur, jeugdouderling en afvaardigingen van de kindernevendienst, jeugdclubs en activiteitencommissie. Het jeugdbeleid van de Protestantse Gemeente Raalte is beschreven in een jeugdbeleidsplan. Jeugdouderling Eén van de wijkouderlingen heeft jeugdzaken in haar pakket. Deze ouderling brengt wensen en ideeën van de jeugd onder de aandacht bij de predikanten en de kerkenraad. Zo worden niet alleen jongeren betrokken bij de kerk maar blijft de kerk ook betrokken bij jongeren. Kerkblad DE WEGWIJZER Het kerkblad De Wegwijzer verschijnt maandelijks en bevat al het nieuws rondom de Protestantse Gemeente te Raalte. Kopij dient bij voorkeur per e-mail aangeleverd te worden bij de redactie. Zie voor de betreffende inleverdata het voorgaande kerkblad of de website. Een abonnement kost € 19,50 per jaar. Aan te vragen bij dhr. J.Brinkhuis, tel. 354225. Kerkcafé Op de eerste vrijdag van de maand is er in het Annahuis kerkcafé. Ieder is daar van harte welkom om met de andere aanwezigen een gezellig moment te hebben. De koffie is gratis; voor andere drankjes wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. Kerkdiensten Iedere zondagmorgen is er een kerkdienst in de Plaskerk. Van 1 april tot 1 september om 09.30 uur en van 1 september tot 1 april om 10.00 uur. Naast de ochtenddiensten worden er gedurende het jaar ook enkele bijzondere avonddiensten, zoals zangdiensten of avondgebeden gehouden. In de kerk wordt gelezen uit de NBV (Nieuwe Bijbelvertaling) en sinds 2014 zingen wij uit het Nieuwe Liedboek. Het Onze Vader wordt gebeden met de woorden van Lied 369d uit het nieuwe Liedboek. Kerkelijk bureau Steeds op de eerste vrijdag van de maand houdt het kerkelijk bureau zitting in het Annahuis.Tussen 19.30 en 20.30 uur kunt u hier uw collectemunten aanschaffen. Er zijn munten van € 1,00 en € 0,50 verkrijgbaar. Kerstavond Op Kerstavond zijn er in onze kerk drie vieringen. Eén voor de jongste kinderen; tijdens deze kinderviering wordt de laatste hand gelegd aan het werkstuk van het Adventsproject. Daarna een traditionele viering, en ten slotte een meer op de jongeren gerichte dienst. Kerstpakketten Kind op schoot Kindernevendienst Voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst. De kinderen gaan gewoon met hun ouders naar de kerk maar verlaten in de loop van de dienst de kerk voor hun eigen bijeenkomst in het Annahuis. Vóór het eind van de dienst komen ze weer terug in de kerk. In het hoofdmenu bij Diensten staat aangegeven wie ’s zondags de leiding heeft en welk Bijbelgedeelte zal worden behandeld. Voor Kerst en voor Pasen werken de kinderen aan een speciaal project. Natuurlijk krijgt dit project ook extra aandacht in de kerk. Aan het eind van het schooljaar wordt er in de kerk afscheid genomen van de oudste groep en aan het begin van het nieuwe schooljaar worden de kinderen van de jongste groep welkom geheten. Kinderoppas Er is bij belangstelling elke zondag kinderoppas voor baby’s en peuters in het Annahuis, naast de kerk. U kunt op de site aangeven of u gebruik wenst te maken van deze service. Link naar opgave formulier Koffie/thee drinken na de dienst Na de kerkdienst op de 1e zondag van de maand kan er in het Annahuis koffie/thee worden gedronken. Altijd een mooie gelegenheid om (kerkelijke) nieuwtjes enz. met anderen te delen. Maar natuurlijk kan er ook worden nagesproken over de dienst. Voor de kinderen is er een glaasje fris. Kofferproject Liturgisch bloemschikken De werkgroep liturgisch bloemschikken maakt voor bijzondere diensten een passend bloemstuk op de tafel in het liturgisch centrum. Link naar liturgische schikking. Orgelfonds Door het jaar heen organiseert het orgelfonds een aantal zangdiensten in de Plaskerk. Deze worden via de gebruikelijke kanalen tijdig aangekondigd. Ondersteuning pastoraat voor liturgie en eredienst Deze werkgroep adviseert de pastores en de kerkenraad gevraagd en ongevraagd over tal van zaken de liturgie en eredienst betreffende. In de stille week verzorgt de werkgroep een aantal Avondgebeden. Ontmoetingsavonden voor de jeugd Ouderenmiddagen In het voorjaar (rond Pasen) en in het najaar (Adventsperiode) worden er middagen voor de ouderen in het Annahuis georganiseerd. De daarvoor in aanmerking komende ouderen worden daarvoor persoonlijk uitgenodigd. Paasontbijt  opgave formulier 1e Paasdag beginnen wij met een morgengebed, gevolgd door een gezamenlijk Paasontbijt. Daarna vindt de feestelijke Paasviering plaats. Protestantse Kerken Klein Salland De vier Protestantse Gemeenten in Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe hebben zich uitgesproken om, vanuit de gezamenlijke bron, de Bijbel, actief naar vormen van samenwerking te zoeken. Ze gaan gezamenlijke activiteiten ontplooien voor het pastoraat, diaconaat en jeugdwerk. Ook ten aanzien van geldwerving, personeelszaken, exploitatie en publiciteit zal er samengewerkt worden. Met kanselruil tussen de vier gemeenten is inmiddels een start gemaakt. 25 oktober 2014 is er een Klein-Sallandse Kerkendag gehouden. De volgende kerkendag is voorzien voor voorjaar 2016.. Een kleine Stuurgroep begeleidt en stimuleert het proces. Raad van kerken Raalte-Broekland Onze kerk vormt samen met de beide RK parochies in Raalte en de RK parochie in Broekland de RvK Raalte-Broekland. Veel praktische zaken rondom de plaatselijke oecumene worden hier georganiseerd en gecoördineerd. Voorbeelden zijn de organisatie van de Stöppelhaene- Salland Festival- en de Vredesdiensten. Rommelmarkt R4R Elke twee jaar gaat een groep jongeren in de leeftijd van 16 t/m 23 jaar naar Roemenië om daar samen te bouwen aan een school of b.v. een weeshuis. Ter bekostiging van de reis en de benodigde materialen worden er regelmatig acties, zoals de jaarlijkse boekenmarkt en de pepernotenverkoopactie georganiseerd. Startdienst Elk jaar houden wij begin september een startdienst. Om het andere jaar bevestigen wij dan ook nieuwe, en nemen afscheid van de dan aftredende ambtsdragers. Stille week In de stille week houden wij op de zondag-, maandag-, dinsdag- en woensdagavond Avondgebeden. Op Witte Donderdag vieren wij het Heilig Avondmaal, op Goede Vrijdag houden wij een gezamenlijke viering met de katholieke kerk in de Pauluskerk en op Stille Zaterdag weer een avondgebed in onze eigen kerk. Stuurgroep Jeugd Vergaderingen De geplande vergaderingen van alle geledingen, werkgroepen, gespreksgroepen enz. kunt u vinden onder de agenda. Zending Werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO) De werkgroep ZWO zamelt gelden in voor de zending dichtbij en veraf. Momenteel wordt het project Mercy Ships ondersteund. Eén keer per jaar helpt de werkgroep mee bij de voorbereiding van de zondag voor het Werelddiaconaat. Verder verspreidt deze werkgroep Elisabethbodes rondom de Christelijke feestdagen. Elisabethbodes rondom de Christelijke feestdagen.