AVG-privacyverklaring van de Protestantse Gemeente Raalte.

Inleiding
Ook wij als kerkelijke gemeente hebben ons te houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We zijn verplicht om u via een ‘AVG privacyverklaring’ op de hoogte te brengen over hoe wij als gemeente omgaan met de persoonsgegevens. (Het taalgebruik van deze verklaring is wel wat formeel, maar dat brengen wettelijke regels nu eenmaal met zich mee).

Privacyverklaring:
Uw persoonsgegevens worden door onze gemeente verwerkt met het oog op het goed kunnen functioneren van de organisatie en het kunnen uitoefenen van activiteiten als kerkelijke organisatie.
Dit belang van onze gemeente rechtvaardigt de verwerking, ‘voor zover hier geen uitdrukkelijk
gegeven toestemming van de betrokkenen aan ten grondslag ligt’ of ‘de verwerking niet
noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is’.

Ten aanzien van de leden gaat het hierbij vooral om de ledenadministratie, de financiële administratie, het kunnen communiceren met de leden, het gebruikmaken door leden van de faciliteiten (b.v. Annahuis), de Wegwijzer, de website en de app, het voorbereiden en houden van vergaderingen en de organisatie van (allerlei) activiteiten.

Voor nieuwe leden gaat het om het verschaffen van benodigde informatie aan onze gemeente en de communicatie met leden in het kader van de procedure voor het aanvragen van het lidmaatschap of het opzeggen van het lidmaatschap.

Voor medewerkers van onze gemeente gaat het om de personeels- en salarisadministratie.

In het geval van gasten, leveranciers, contractanten en andere belangstellenden die onze website bezoeken gaat het vooral om het verschaffen van informatie door – en het kunnen communiceren met – derden die onze gemeente (willen) bezoeken of anderszins contact met ons zoeken.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en om de werking van de website te verbeteren.
De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt anders dan aan de desbetreffende ICT-dienstverlener voor het beheer en ondersteuning van de website (onder toepassing van gebruikelijke geheimhoudingsverplichtingen).

Welke persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die onze gemeente verwerkt, zijn in het algemeen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), emailadres en bankrekening. In het geval van leden omvat dit ook lid-code, geboortedatum, geslacht, gezinssituatie, lidmaatschap gegevens en data van begin en beëindiging van het lidmaatschap. Bij zogenoemde ‘vrienden’ van onze gemeente worden ook deze gegevens verwerkt.
Bij nieuwe leden omvatten de gegevens ook leeftijd, geslacht, en lidmaatschap bij andere vorig kerkelijke organisaties en in het geval van medewerkers, datum en plaats van geboorte, opleiding, eerdere functies en gezinssituatie.

Delen van persoonsgegevens
Onze gemeente kan persoonsgegevens van leden en waar nodig van andere betrokkenen, delen met de Centrale landelijke PKN organisatie.
Zeer beperkte gegevens (namelijk NAW gegevens), worden gedeeld met de administratie, controle en verzending van het kerkblad “De wegwijzer” evenals andere partijen ten aanzien van wie dit voor de uitvoering van de activiteiten van onze gemeente nodig is.
Ook kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden ten behoeve van het gebruik van de ruimten in en rond Plaskerk en Annahuis. Dit laatste kan echter alleen na uitdrukkelijke individuele toestemming van de betrokkene.

Bewaren van persoonsgegevens
De aan onze gemeente verstrekte (en waar van toepassing, geactualiseerde) persoonsgegevens worden bewaard en opgeslagen voor zolang de gegevens nodig of relevant zijn voor de hierboven beschreven doeleinden (in het geval van leden, in elk geval zolang het lidmaatschap voortduurt), voor zover het bewaren niet berust op een wettelijke verplichting. Voorts kunnen gegevens worden bewaard in het kader van archivering voor historische doeleinden en de uitvoering van het leden-toelatingsbeleid.

Beveiliging van persoonsgegevens
Onze gemeente beschermt de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen met het doel het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking of wijziging zo klein mogelijk te maken.

Rechten van betrokkenen
Met betrekking tot hun persoonsgegevens hebben betrokkenen de rechten die de wet hen toekent, waaronder het recht om inzage, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens te vragen, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Betrokkenen hebben ook het recht een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthouder.

Contact
Vragen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u richten aan de scriba.