Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door het dagelijks bestuur inclusief de predikant (het moderamen), de ouderlingen, de diakenen (College van Diakenen) en de ouderling-kerkrentmeesters (College van kerkrentmeesters). De kerkenraad vergadert als regel vijf keer per jaar.

Moderamen

Het moderamen (4 personen) bestaat uit een vertegenwoordiging van de diakenen, de kerkrentmeesters en de predikant. De predikant vertegenwoordigt ook de ouderlingen (het pastoraat). Het moderamen vergadert één keer per maand.

Ouderlingen

De gemeente kent geen wijkouderlingen meer. Er is een ‘contactpunt Pastoraat’ wat bedoeld is als spil in de pastorale zorg. Daarnaast is er een ouderling Pastoraat, een ouderling Leren en Vieren, een ouderling Jeugd en Jonge gezinnen en een ouderling Klein Salland.

College van Diakenen

De diakenen zorgen voor de inzameling van de gaven (het collecteren) en zij assisteren bij het uitdelen van brood en wijn in de kerkdiensten, waarin het Avondmaal wordt gevierd. Het ingezamelde geld wordt verdeeld over lokale en landelijke doelen. Voor doelen veraf wordt nauw samengewerkt met het landelijke ‘Kerk in Actie’ van de PKN.

College van Kerkrentmeesters

Het College van kerkrentmeesters (CvK) draagt zorg voor ‘de materiële kant’ van de gemeente.
Je kunt hierbij denken aan de financiën (in- en uitgaand), de boekhouding, de administratie, het beheren van de goederen, zoals het kerkgebouw en ook draagt zij zorg voor het personeelsbeleid ten behoeve van de vrijwilligers en de betaalde krachten.