Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door het dagelijks bestuur (moderamen), de wijk-ouderlingen (pastorale raad), de diakenen (College van Diakenen) en de ouderling-kerkrentmeesters (College van kerkrentmeesters). De kerkenraad vergadert als regel drie keer per jaar.

Moderamen

Het moderamen bestaat uit de voorzitter kerkenraad, de scriba (secretaris), predikant, de assessor (plaatsvervangend voorzitter/secretaris), de voorzitter CvD en de voorzitter CvK en vergadert één keer per maand.

College van Diakenen

De diakenen zorgen tijdens de kerkdiensten voor de inzameling van de gaven en assisteren bij het uitdelen van brood en wijn bij Avondsmaaldiensten. De ingezamelde gelden worden verdeeld over lokale en landelijke doelen. Voor doelen veraf wordt nauw samengewerkt met het landelijke Kerk in Actie van de PKN.