Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door het dagelijks bestuur (moderamen), de wijk-ouderlingen (pastorale raad), de diakenen (College van Diakenen) en de ouderling-kerkrentmeesters (College van kerkrentmeesters). De kerkenraad vergadert als regel drie keer per jaar.