Geldzaken

Bouwen aan een gemeente. Iedere dag bouwen we aan onze kerkelijke gemeente via vele activiteiten zoals kerkdiensten, pastoraat, diaconaat en jeugdwerk. Veel van de kosten voor de kerkelijke activiteiten worden gedragen door onze gemeenteleden via de vrijwillige bijdrage (Actie Kerkbalans), collecten, giften en legaten.
Meer informatie over geven voor de kerk is te vinden onder de linken op deze pagina.       

Actie Kerkbalans

Waarom Actie Kerkbalans?                                     

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Uw kerkgemeente krijgt geen subsidie en heeft daarom een financiële bijdrage nodig van de leden om te kunnen blijven bestaan. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Met Actie Kerkbalans doet de kerk een beroep op de geloofsgemeenschap. Jaarlijks vraagt zij aan hun leden een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

Wanneer en hoe?

Actie Kerkbalans vindt altijd in de tweede helft van januari plaats. Bij de leden van de Protestantse Gemeente Raalte komt een vrijwilliger aan de deur die een enveloppe met een antwoordformulier afgeeft. Ruim een week later komt de vrijwilliger deze weer ophalen.

Meer informatie bij het College van Kerkrentmeesters, kerkelijkbureau@pknraalte.nl

ANBI

Omdat de kerk als ANBI is geregistreerd komen al uw giften in aanmerking voor belastingaftrek. Ga voor de voorwaarden naar www.belastingdienst.nl en zoek op ‘giften’

of neem contact op met het College van Kerkrentmeesters, kerkelijkbureau@pknraalte.nl.

Meer inf over kerkbalans 2021 zie ook:

Solidariteitskas

In mei vraagt de Protestantse Kerk Nederland aan al haar plaatselijke kerken om bij te dragen aan de Solidariteitskas. Met dit geld worden gemeenten binnen de landelijke PKN gesteund die voor onverwacht hoge uitgaven komen te staan. En het is bestemd voor landelijk en regionaal werk ten behoeve van jeugd-, evangelisatie- en vormingswerk. Aan elk lid van 18 jaar en ouder wordt een bijdrage van € 10,- gevraagd. Van dit bedrag is € 5,- bestemd voor de Protestantse Gemeente Raalte.

De bijdrage kunt u op het bankrekeningnummer in de brief overmaken naar CvK Protestantse Gemeente Raalte Solidariteits Kas.

Meer informatie over de Solidariteitskas: www.pkn.nl/solidariteitskas of kerkelijkbureau@pknraalte.nl

Eindejaarscollecte

Aan het eind van het jaar ontvangen alle gemeenteleden een brief met het verzoek om een bijdrage. De opbrengst van deze actie is bestemd voor het kerkenwerk in de gemeente.

De bijdrage kunt u op het in de brief vermelde bankrekeningnummer overmaken naar CvK Protestantse Gemeente Raalte.

Collectes

Tijdens iedere kerkdienst wordt er in onze kerk gecollecteerd.
Er zijn drie collectes:

1e collecte:

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de diaconale doelen.
Eigen diaconale projecten zoals: het Soepcafé, de ouderenmiddag, noodfonds of voor individuele hulpvragen.

2e collecte:

De 2e collecte is bestemd voor de kas van de Protestantse Gemeente Raalte in algemene zin. Uit deze kas worden betaald:
– de salarissen predikanten en kerkelijk werkers, het (groot en klein)
– onderhoud gebouwen zoals kerkgebouw, het Annahuis, de pastorie, het orgel enz.

3e collecte is de uitgangscollecte (deurcollecte)

De opbrengst van deze collecte zijn volgens een collecterooster bestemd voor;
het kerkenwerk, met andere woorden de kas van de Protestantse Gemeente Raalte of
voor een project van de diaconie. daarmee worden speciale projecten onder aandacht gebracht, die gedurende een jaar ondersteund.

Collectemunten

Om voor de belastingdienst een bewijs te hebben dat u bijdraagt aan de wekelijkse collectes, kunt u gebruik maken van collectemunten. Zo wordt het schenken aan de kerk nog eens extra aantrekkelijk gemaakt. Zie ook www.belastingdienst.nl

Er zijn collectemunten in de volgende coupures te koop:
• Munten van € 0,50 – 50 stuks per container – prijs per container € 25.-
• Munten van € 0,50 – 70 stuks per container – prijs per container € 35.-
• Munten van € 1,00 – 50 stuks per enveloppe – prijs per enveloppe € 50.-

 Munten bestellen

U kunt munten bestellen via de mail: kerkelijkbureau@pknraalte.nl en afhalen op woensdagmorgen in het Annahuis.
Het verschuldigde bedrag contant betalen bij het ophalen maar bij voorkeur zo spoedig mogelijk na het ophalen per bank over maken op het rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Raalte. Zie onder Rekeningnummers

Afhalen munten

De munten kunnen ook worden opgehaald bij de openstelling van het Kerkelijkbureau op de 1e vrijdagavond van de maand om 19.00 tot 20.00 uur.

 

Doneren

De Protestantse Gemeente Raalte is het kloppend hart van de kerk, plek voor bezinning en vindplaats van geloof, hoop en liefde. De Plaskerk met het Annahuis zijn ontmoetingsplekken waar veel mensen graag komen en die veel betekenen voor de gemeenschap. Dat brengt ook kosten met zich mee. Wilt u hieraan bijdragen? Uw gift is van harte welkom op rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Raalte.

Uw gift als aftrekpost

De belastingdienst geeft u onder voorwaarden een deel terug van het geld dat u aan de kerk geeft. Hoeveel aftrek u kunt krijgen hangt af van de hoogte van al uw donaties en van de vorm waarin de gift gedaan wordt.

► Gewone gift
Hieronder vallen collectes (collectemunten) en eenmalige giften.

► Periodieke gift
Deze vorm van geven verplicht u om jaarlijks en voor minimaal vijf jaar hetzelfde bedrag aan de Protestantse Gemeente te betalen. Voor deze manier van schenken geldt geen drempel voor giftenaftrek, het gehele bedrag is fiscaal aftrekbaar. U dient voor deze vorm wel een schriftelijke overeenkomst te sluiten. Mocht u nadere informatie wensen, neem dan gerust contact op met kerkrentmeester/ Penningmeester Jan Brinkhuis per telefoon of via kerkelijkbureau@pknraalte.nl. Jan is graag bereid om in vertrouwen de mogelijkheden met u te bespreken en het formulier samen in te vullen. Formulieren zijn ook via www.belastingdienst.nl (zoeken op ‘periodieke giften’) op te vragen. Wilt u weten wat het belastingvoordeel is van uw periodieke gift? Bereken het met de PKN Schenkcalculator.

 

Nalaten

Met enige regelmaat wordt onze kerk begunstigd met een legaat. Het gaat soms om flinke bedragen. Voor de kerk zijn deze extra inkomsten bijzonder welkom.

Wilt u ook na uw dood de Protestantse Gemeente in Raalte steunen door geld of andere bezittingen na te laten, dan kunt u dat regelen met uw notaris. Het is goed om te weten dat dit volledig belastingvrij kan geschieden, omdat de PKN door de belastingdienst officieel als ANBI (goede doel) instelling is aangemerkt.

Meer informatie

Mocht u nadere informatie wensen, neem dan gerust contact op met kerkrentmeester/ Penningmeester Jan Brinkhuis, via kerkelijkbureau@pknraalte.nl of per telefoon. Jan is graag bereid om in vertrouwen de mogelijkheden met u te bespreken. Of neem contact op met uw notaris.

Giftenaftrek

Omdat de Protestantse Gemeente Raalte als ANBI is geregistreerd komen al uw giften in aanmerking voor belastingaftrek.

Hoeveel aftrek u kunt krijgen hangt af van de hoogte van al uw donaties en van de vorm waarin de gift gedaan wordt: een periodieke gift of een gewone gift. Voor het aftrekken van periodieke giften gelden namelijk andere voorwaarden dan voor het aftrekken van gewone giften. Zie voor de voorwaarden www.belastingdienst.nl, zoeken op ‘Giften’.

Wat is het verschil tussen giften en periodieke giften?


Gewone giften

Een gewone gift is een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. U doneert een of meerdere keren per jaar een bedrag aan de kerk. U geeft aan de collecte en gebruikt daarvoor collectemunten.


Periodieke gift

Deze vorm van geven verplicht u om jaarlijks en voor minimaal vijf jaar hetzelfde bedrag aan de Protestantse Gemeente te betalen. Voor deze manier van schenken geldt geen drempel voor giftenaftrek, het gehele bedrag is fiscaal aftrekbaar. U dient voor deze vorm wel een schriftelijke overeenkomst te sluiten. Voorbeeldformulieren kunt u opvragen bij de penningmeester, kerkelijkbureau@pknraalte.nl of op www.belastingdienst.nl, zoeken op ‘periodieke giften’.

Wilt u weten wat het belastingvoordeel is van uw periodieke gift? Bereken het met de PKN Schenkcalculator.

ANBI Protestantse Gemeente Raalte

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Onderdelen van de Protestantse Gemeente Raalte zijn geregistreerde ANBI-instellingen:

  1. PROTESTANTSE GEMEENTE te Raalte

Algemene gegevens ANBI

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Raalte
RSIN/fiscaalnummer: 002644678
KvK nummer: 76438384
Telefoon: 0572 354729
Website: www.pknraalte.nl
Scriba: scriba@pknraalte.nl
Postadres: De Plas 8
Postcode: 8102CS
Plaats: RAALTE

ANBI algemeen Koppeling naar ANBI-gegevens Protestantse Gemeente Raalte.

 

  1. DIACONIE van de PROTESTANTSE GEMEENTE te Raalte

ANBI diaconie Koppeling naar ANBI-gegevens diaconie

Bankrekeningnummers:   Protestantse Gemeente Raalte

Algemene rekening
NL 39 RABO 0354 5001 12
t.n.v. Protestantse Gemeente Raalte

Kerkblad ‘de Wegwijzer’
NL 39 RABO 0373 7273 80
t.n.v. Protestantse Gemeente Raalte
0.v.v. de Wegwijzer

Actie Kerkbalans
NL 43 RABO 0373 7273 80
t.n.v. Protestantse Gemeente Raalte

Solidariteitskas
NL 15 RABO 0373 7273 99
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Raalte
O.v.v. Sollidariteits Kas

 

Eindejaarscollecte
NL 31 RABO 0373 7274 02
t.n.v. Protestantse Gemeente Raalte

Orgelfonds
NL 39 RABO 0354 5001 12
t.n.v. Protestantse Gemeente Raalte
0.v.v. Orgelfonds

Verjaardagsfonds
NL 39 RABO 0354 5001 12
t.n.v. Protestantse Gemeente Raalte
0.v.v. Verjaardagsfonds

Diaconale giften
NL45 RABO 0354500198
t.n.v. College van Diakenen