College van Kerkrentmeesters

Het College van kerkrentmeesters (CvK) draagt zorg voor financiën, boekhouding, administratie en beheert de goederen van de Protestantse gemeente Raalte, zoals het kerkgebouw, de pastorie en het kerkelijk centrum ‘Het Annahuis’. Ook beheert zij de ledenadministratie, het kerkelijk archief, de communicatiekanalen en de uitvoering van inzamelingsacties zoals het Verjaardagsfonds, de Aktie Kerkbalans en de binnenkomende giften. Het CvK wordt ondersteund door commissies die een adviserende en uitvoerende taak hebben.
Ook op het gebied van beleid zijn er taken, zoals het voeren van een goed personeelsbeleid ten behoeve van de vrijwilligers en betaalde krachten, maar ook financiën, geldwerving, ledenadministratie, privacywetgeving, veiligheid, ANBI en arbeidsomstandigheden hebben de continue aandacht van het CVK

Het e-mailadres van het CvK is:Kerkrentmeesters@pknraalte.nl

 

Wilt u de kerk financieel steunen? Dan kunt u op verschillende manieren bijdragen: via een éénmalige gift, collectemunten, de vrijwillige (jaarlijkse) bijdrage (Actie Kerkbalans) of legaten-erfenis. Ook beschikt de kerk over een Verjaardagsfonds. Meer informatie kunt u vinden onder Geldzaken. 

Op ongeveer vaste tijden door het jaar heen houdt de kerk financiële acties. U krijgt dan een brief, waarin de actie wordt toegelicht en een verzoek om aan de actie bij te dragen. Dat kan  d.m.v. een bankoverschrijving. Voorbeelden van deze financiële acties zijn de actie Kerkbalans in januari, de bijdrage voor de Solidariteitskas in augustus en de eindejaarscollecte van het CvK in november. Uw bijdrage voor het verjaardagsfonds wordt gevraagd op een moment rondom uw verjaardag via een vrije gift in de collectebus.

Onze gebouwen, de Plaskerk, de pastorie en het kerkelijk centrum ‘het Annahuis’ moeten continu onderhouden en verbeterd worden. Ons kerkgebouw, een monumentaal pand en het orgel zijn hoge kostenposten op onze begroting.

 

Onder het kerkelijk bureau vallen de ledenadministratie, het secretariaat en het kerkelijk archief. Het Kerkelijk bureau is elke 1e vrijdag van de maand, m.u.v. juli en augustus geopend van 19 – 20.00 uur in het Annahuis voor o.a. het kopen van collectemunten en het laten legen van de busjes voor het verjaardagsfonds. E-mail: kerkelijkbureau@pknraalte.nl.

 

De Protestantse gemeente Raalte beschikt over een eigen website: www.pknraalte.nl. Op de website zijn alle activiteiten en nieuwsitems van de kerk te vinden. Via de website  kunt u zich opgeven voor diverse kerkelijke activiteiten.

 

Elke maand verschijnt een nummer van het kerkblad De Wegwijzer. Wanneer daartoe een aanleiding is verschijnt er een nieuwsbrief. Voor het aanvragen van een abonnement op het kerkblad ‘De Wegwijzer’ en het ontvangen van de  Nieuwsbrief kunt u op de site terecht.

 

Op de schermen in de kerk worden ’s zondags tijdens de diensten naast de liturgie ook  mededelingen uit de gemeente geprojecteerd.

 

De diensten zijn met beeld en geluid te volgen via Kerkdienst Gemist.

Administratie/Boekhouding
De vrijwilligers Jan Brinkhuis en Jan Bouwmeester houden de administratie bij en doen de boekhouding. Rekeningen en declaraties kunt u sturen naar het CvK p/a Annahuis, De Plas 8 of deponeren in de postbus van het Annahuis.

 

Algemene Redactie ‘De Wegwijzer’, Website en Nieuwsbrief
Kopij voor De Wegwijzer en/of de nieuwsbrief of een nieuwsitem voor de website kunnen alle gestuurd worden naar het e-mailadres: redactie@pknraalte.nl

Kerkblad De Wegwijzer
Het kerkblad De Wegwijzer verschijnt maandelijks. Naast informatie over de diensten treft u daarin allerlei nieuws uit onze gemeente aan. Een abonnement kost € 19,50 per jaar. Opgeven bij het Kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pknraalte.nl, tel. 0572 354225, de Plas 8, 8102 CS Raalte. Ook adreswijzigingen en opzeggingen dienen gestuurd te worden naar dit adres.

 

Kerkelijk archief
In het kerkelijk archief worden de belangrijkste relevante stukken bewaard. Stukken ouder dan 25 jaar zijn ondergebracht bij het Historisch Centrum Overijssel. Het archief in Raalte wordt beheerd door een archivaris. Deze is te bereiken via het e-mailadres: archivaris@pknraalte.nl.

Gegevens uit het kerkelijke archief worden alleen verstrekt met toestemming van de Scriba of de secretaris van het College van Kerkrentmeesters.

Kerkelijk bureau
Elke 1e vrijdag van de maand, m.u.v. juli en augustus is het bureau geopend van 19 – 20.00 uur in het Annahuis voor o.a. het kopen van collectemunten en het laten legen van de busjes voor het verjaardagsfonds. E-mail: kerkelijkbureau@pknraalte.nl.

Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt vanuit LRP (het landelijke Leden Registratie Programma) van de PKN , bijgehouden door een vrijwilliger. Het e-mailadres is: ledenadministratie@pknraalte.nl.

Wanneer u uw lidmaatschap van de kerk wenst te beëindigen, dan kunt u dat per brief of per e-mail kenbaar maken.

Namenlijsten voor kerkelijke doeleinden worden alleen verstrekt via de Scriba of de secretaris van het College van Kerkrentmeesters.

Nieuwsbrief
Verschijnt gratis steeds op een moment wanneer er actueel nieuws is te melden. De nieuwsbrief wordt gestuurd naar leden, waarvan het e-mailadres bekend is bij het CvK. Aanmelden kan via de website. Kopij sturen naar redactie@pknraalte.nl.

 

Samenstelling CvK
Het College van Kerkrentmeesters bestaat sinds september 2020 uit de volgende personen:Voorzitter (ouderling)             – Gerrit Tuten,
Secretaris (ouderling)            – Janet Snellink, 
Penningmeester                     – vacant
Personeelszaken                    –  Bartus Jonkman
Gebouwenbeheer                   –  Herman Sanders
Verzekeringen en Veiligheid  –  Joop van den Brink.

De financiële administratie van de kerk wordt uitgevoerd door twee vrijwilligers.

 

Secretariaat
Is het algemene contact- en informatiepunt voor de kerk. E-mail: info@pknraalte.nl.

Elke woensdagochtend in de even weken van 10 – 11.00 uur is er bezetting op het secretariaat in het Annahuis.

N.B. Het pastoraat heeft een eigen contactpunt te weten e-mail: pastoraat@pknraalte.nl of tel.06-27184443.

 

Webmaster/Website De webmaster is te bereiken via het e-mailadres webmaster@pknraalte.nl. Nieuws voor de site kan gezonden worden naar  redactie@pknraalte.nl.