Wekelijkse Liturgie


Zondag 2 augustus komt de uitzending vanuit de kerk in Olst voor een dienst van de Klein Sallandse gemeenten. U kunt deze dienst online beluisteren met beeeldverbinding


Liturgie voor de dienst van Klein Salland op zondag 2 augustus vanuit Olst, aanvang 09.30 uur.

Voorganger: ds. Martje Veenstra
Ouderling van dienst: Evelien
Lector: Gerrit Visscher
Organist:

——————————————————————————————————————————

Voor de dienst klokgelui, orgelspel, welkom en drempelgebed door ouderling van dienst

Aanvangslied door 4 zangers: lied 836: 1, 2, 3, 4, en 5 O Heer die onze Vader zijt,

Bemoediging en groet

Kyriegebed, meteen aansluitend glorialied door 4 zangers: lied 150a: 3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft

Inleiding op de lezingen door kindermoment en aansluitend YouTube: Zitten en opstaan deel 5 over delen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

OT-lezing zingen door 4 zangers: Lied 105: 1, 3 en 18 Loof God de Heer, en laat ons blijde

NT-lezing: Matteus 14: 13-21 door lector, meteen aansluitend zingen 4 zangers: lied 339a
U komt de lof toe

Korte overweging die wordt afgesloten door te luisteren via YouTube naar lied 388 door Leona Philippo, aansluitend meditatief orgelspel.

Pastorale mededelingen door ouderling van dienst

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel als ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk,
en de kracht, en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen.

Slotlied door 4 zangers: lied 392: 1, 2, 3 en 4 Wie kent de eenvoud van het breken

Zegen

Orgelspel