Wekelijkse Liturgie

Orde van dienst op zondag 1 maart  2020 in de Plaskerk, aanvang 10.00 uur.
Eerste zondag 40 dagentijd. Koffiedrinken na de dienst.
Voorganger: ds. R. Gosker, de Wijk
Lector: Minie Klein Woolthuis
Ouderling: Enna Wijnhout
Organist: Klaas Bos

Eerste Zondag van de Vasten
Strijd met Amalek

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 91: 1
Stil moment, bemoediging en groet
Gebed om ontferming en Psalm 91:7 en 8

D I E N S T V A N H E T W O O R D
Gebed van de zondag
De Schrift gelezen en gezongen:

Eerste lezing: Mattheus 5,1-12
Antwoordlied: Psalm 119:1
Tweede lezing: Exodus 17,8-16
Antwoordlied: Lied 362

Overweging en geloofslied: Tussentijds 73
Wat gij gehoord hebt en gezien
moet gij bekend gaan maken:
wat Ik u in de stilte sprak
roept dat van alle daken

Neemt onderweg geen reiszak mee
maar gaat met lege handen
en boodschapt als een vredesduif:
‘Gods Rijk is nu op handen’.

Leert van de duif de simpelheid,
weest waakzaam als de slangen
en vreest niet hoe gij spreken zult
al neemt men u gevangen.

Zo zal het Rijk der Hemelen
onder de mensen komen:
op aarde zal hernieuwde hoop
in goede vrede wonen

Dienst der Gebeden:

Dank- en voorbeden
Stil gebed en Lied 158b

Inzameling der gaven
Slotlied: Lied 1014