Wekelijkse orde van dienst

Zondag 21 Juli 9.30 uur 

Predikant : ds. J.G. Zomer, Staphorst
Ouderling : Ali Voskuil
Lector      : Astrid Hommes
Organist   : Gerhard van Toly

intentie R64
klik op foto
Gift kerk M
Kleinsalland

ORDE VAN DIENST

Klein-Salland Zondag in Raalte op 14 juli 2024

Predikant : Ds. Richard Slaar
Ouderling : Miny Tuten
Lector      : Hanneke Vrieling
Organist   : Klaas Bos

Gift kerk M

• Welkom/mededelingen door de ouderling van dienst.
   Na het welkom steekt de ouderling de Klein Salland Kaars aan.
• Het aanvangslied (staande) Ps 100: 1 en 3 Juicht Gode toe, bazuint en zingt


• Moment van stilte

 
• Bemoediging en groet.

 
• Over het karakter van deze dienst: Complotdenken


• We zingen: Psalm van de zondag: Ps 54: 1 Vreemden smeden een complot
• Lezing over Gods ordening van ons
• leven

• Gebed om ontferming
• Lied 281: 1, 5, 7 en 10 Wij zoeken hier uw aangezicht


DIENST VAN DE SCHRIFT
• Aanhef bij de opening van de Schrift en korte inleiding
• Lezing eerste testament door loector Num 22: 36 – 38
handelt over de ziener Bileam en zijn geestelijke kracht
• Lezing tweede testament door lector Marc 6: 45-52
over het schip met dicipelen dat maar weinig opschiet
en over Jezus die over het water tot hen komt
• Lied 917 Ga in het schip
• Preek ‘Onberedeneerbare invloeden’


Na de preek orgelspel


DIENST VAN HET ANTWOORD
• Lied 721 Houd ons bijeen, God, rond uw woord
• Pastorale mededelingen. Deze worden gelezen door de dienstdoende ouderling.

• Gebeden (Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, en/of gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’,
• Collecten tijdens de dienst vinden niet fysiek plaats, maar digitaal. Een derde collecte wordt wel fysiek gehouden bij de uitgang.
• Slotlied 723 Waar God de Heer zijn schreden zet
• Wegzending en zegen, besloten met driemaal gezongen ‘Amen’