logo pkn
Nieuwsbrief 20 Maart 2020
Werkgroep Corona-crisis
download
Het moderamen heeft zich i.v.m. de snelheid van de informatiestroom en gelet op de overheidsmaatregelen vanwege de steeds maar voortschrijdende informatie versterkt met ds. Henriette de Graaf, Hanneke Vrieling namens het pastoraat en Aaltje Booijink namens beheer. Zij vormen samen de tijdelijke 'werkgroep corona-crisis'.
Zondagse bloemengroet
kastanje
Zolang er de komende zondagen geen normale diensten in de Plaskerk worden gehouden wordt de bloemengroet vanuit de kerk vervangen door een mooie bloemenkaart. Deze kaarten worden dan in de brievenbussen bij de mensen thuis gedeponeerd. Zo voldoen wij aan de voorschriften om geen contacten bij de deur of bij de mensen thuis te hebben, niet anders als dat dat echt noodzakelijk is. Na de crisis ontvangen betrokkenen alsnog de bloemen in natura
Collectes
download (1)
Nu het voorlopig niet mogelijk is om in onze kerk samen te komen voor de diensten heeft de kerkenraad naar een manier gezocht om onze pastorale en diaconale taken te blijven vervullen. Want u begrijpt dat wij als kerk nu niet meer kunnen collecteren voor onze naasten dichtbij en ver weg.
Daarom stelt het CvK u voor – als u dat wilt – uw gaven per week via uw bankrekening over te maken. Per week, omdat de doelen van de uitgangscollectes per week verschillen. Voor 22 maart b.v. staat Kerk in Actie op het rooster. Het gestorte bedrag wordt elke week verdeeld over de 3 geplande collectes. Zie voor de doelen op de volgende zondagen de één na laatste bladzijde van ‘de Wegwijzer’. Ook op de site zal het doel van de uitgangscollecte worden vermeld. U kunt het bedrag per week overmaken naar bankrekening: NL 39 RABO 0354 500 112 t.n.v. College van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Raalte. O.v.v. : Kerkdienst ..( datum van de dienst)
Groet naar de zorgcentra
Vanuit het pastoraat van onze kerk is een brief gestuurd naar de zorgcentra in Raalte en naar Stevenskamp in Heeten. Dit om aan te geven dat wij met hen meeleven en in onze gedachten met hen verbonden zijn. Het bezoeken van de bewoners is niet meer mogelijk en voor hen zijn er weinig tot geen activiteiten meer. Op de verzorgers wordt een grote druk gelegd. Met deze brief willen wij hen ‘een hart onder de riem steken’.

Liturgische Schikkingen
“Sta op” en kom in beweging is het thema voor de bloemschikkingen in de kerk voor de 40-dagentijd en Pasen 2020. Om in beweging te komen is er een doel nodig. Een stip op de horizon die ons herinnert aan het ‘waarom’, zodat we in beweging komen. De stip is het uitgangspunt voor het ontwerp. Een lijst als een kader met binnenin een weefsel van takken met de opening in het midden. Telkens een symbool in het midden van de opening, passend bij de lezing van die zondag. De lezingen komen uit het landelijke PKN-leesrooster.

Zondag 22 maart, ‘Laetare’
IMG_1807
Zondag ‘Laetare’ betekent zondag van de Vreugde’. Een bijzondere naam ten tijde van de lijdenstijd en in een periode waarin het coronavirus woedt. We volgen een aangepaste lezing uit 2 Samuël 24 en een evangelielezing uit Mattheüs 10: 28-31. Het gaat over zien, over oog hebben voor de omgeving. We maken ons zorgen. En we zoeken houvast. We zoeken God om ruimte te ontvangen voorbij de zorgen. We zoeken een plek om veilig te leven. In het bloemstuk zien we de bloesem om het lege midden. De kleur van de bloemen geeft de kleur aan het leven terug. We mogen ons als mensen openen voor de aanwezigheid van God, nieuwe bloei, zin voorbij de leegte.
Sobere viering ook op TV
Ds. Klaas van der Kamp uit Kampen leidt deze sobere Viering op de 4e zondag in de Veertigdagentijd. De viering wordt deze keer rechtstreeks uitgezonden door omroep Salland 1en is te ontvangen op TV: Ziggo kanaal 45 en op KPN kanaal 1391.
Radio: FM 105.1 en 105.7 Ziggo kabel FM 104.1 MHz

Liturgie:
Welkom en mededelingen
Liturgische schikking
Bemoediging en groet
Zingen: Ps. 32: 3 ‘Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven’
Gebed
Eerste Schriftlezing : 2 Samuël 24: 11-19
Tweede Schriftlezing: Mattheüs 10: 28-31
Zingen: Ps. 99: 7, 3 ‘Heere onze God, bitter was hun lot’
Overweging
Orgelspel: ‘Wat God doet dat is welgedaan …’ (Lied 909)
Pastorale mededelingen
Vóórdat wij voor elkaar en voor onze wereld willen bidden steken wij een kaarsje aan,
aangestoken aan het licht van de paaskaars.Dat kaarsje brandt voor allen die door het coronavirus zijn getroffen en voor hen die om hen heen staan als hulpverleners, als naasten of als anders betrokkenen.
Dankgebed en voorbeden
Na elke intentie zingen we Lied 598 (Nederlands) ‘Als alles duister is’
Zingen: Lied 601: 2, 3 ‘Licht, van mijn stad de stedehouder’
Zegen

Paasgroetenactie
foto2
Over hoe de voor zondag 22 maart aangekondigde Paasgroeten actie voor de gedetineerden nu zal worden georganiseerd zal het College van diakenen op een later tijdstip nadere mededelingen doen. Nu de kaarten niet uitgedeeld kunnen worden.
Nieuwsbrief en website
Voortaan zullen de berichten vanuit de kerk(enraad) z.s.m. als nieuwsitem op de website worden gezet. De nieuwsvoorziening gaat zo sneller en kost ook minder inspanning. Indien nodig zullen er uiteraard nieuwsbrieven met belangrijke mededelingen blijven verschijnen. Link Website

Plaskerk Raalte zet deuren open
afb kerk
Ook op woensdag 25 maart en voorlopig elke woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur, kunnen mensen, die nu behoefte hebben om een moment de stilte te zoeken of een kaarsje te branden naar de de Plaskerk komen. Uiteraard neemt iedereen gepaste afstand van elkaar. In de kerk zijn kaarsjes aanwezig. Met deze openstelling wil de Protestantse geloofsgemeenschap laten zien dat de Plaskerk voor heel het dorp is.
Wees elkaar tot steun
De kerkenraad roept de leden van de kerk op om er juist nu te zijn voor de ander. Bemoedig elkaar, troost elkaar, wees elkaar nabij, vooral degenen die gebukt gaan onder een teveel aan zorgen en angst. Zoek naar creatieve manieren om dicht bij elkaar te zijn zonder fysieke aanwezigheid. Dat kan heel goed via de telefoon, via apps of online kanalen Geloof, hoop en liefde, daar leven wij in de Plaskerk van. Juist nu. Vertrouw op God, was je handen en doe verder wat de overheid je aanraadt te doen en te laten.

Kerkklokken
images
Op woensdag 25 maart zullen van 19 tot 19.15 uur de klokken van de Plaskerk worden geluid. Raalte sluit zich hiermee aan bij de actie van de Raad van Kerken
Doorgeven van informatie
De kerkenraad herhaalt het verzoek aan ieder om aan gemeenteleden, die geen internet hebben, de informatie uit deze nieuwsbrief door te geven. En als men wel internet heeft ze te attenderen op de mogelijkheid om zich op de nieuwsbrief te abonneren. Link abonnereen Nieuwsbrief.

App CHRCH
Via de App CHRCH, is het nieuws van de kerk ook snel en gemakkelijk te volgen.
Te downloaden in de App Store of in de google play store

Afgelaste activiteiten
Het samen Pelgrimeren op vrijdag 20 maart in Wijhe gaat niet door.

Koffie met een Oortje gaat op 26 maart begrijpelijkerwijs ook niet door.

Het gezamenlijke bezoek aan de Matthäus Passion op woensdag 1 april zal dit jaar niet plaatsvinden.

Het gezamenlijk vieren van de verjaardagen van de 80+-ers op 2 april is afgelast.

De openstelling van het kerkelijk bureau op vrijdag 3 april is afgelast.
Voor mensen die toch munten willen kopen of contactpersonen die het busje willen legen t.b.v. het verjaardagfonds, graag even bellen met Jan Brinkhuis 0572 354729

Ook de reguliere dienst op zondag 5 april Palmpasen zal geen doorgang vinden.

Het traditionele Paasontbijt op 1e Paasdag zondag 12 april wordt niet gehouden.
MailPoet