logo pkn
Nieuwsbrief september 2019
afb1
Werkgroep Activiteiten
In het kerkblad van september, dat naar alle leden van de Plaskerk gaat, is het complete jaarprogramma 2019-2020 van de werkgroep Activiteiten opgenomen. Het uitgebreidere programma komt vanaf begin september op de website. N.B. De eerste activiteit vindt plaats op 4 oktober.
afb2
RAAD VAN KERKEN RAALTE – BROEKLAND
afb3
Zondag 1 september is er om 10.00 uur in de Sallandse Herberg op de Domineeskamp de traditionele oecumenische Stöppelhaenedienst. Het thema is deze keer: Vieren door te Delen. De dienst wordt geleid door Pastor Harry Bloo en het muziekkorps “Ons Genoegen” uit Heino zorgt voor de muzikale ondersteuning. De collecte tijdens de dienst is voor het Stöppelhaene Oogstgaveproject 2019 van de Red Horse Company op het Filipijnse eiland Negros. Na afloop is er koffie.

Kerkelijk bureau
Vrijdag 6 september van 19.00 – 20.00 uur kun je weer terecht in het Annahuis om collectemunten aan te schaffen of het verjaardagsbusje te laten legen.

Zondag 8 september
De dienst begint nog om 9.30 uur en wordt geleid door ds. Ger Zijl uit Lemele. Na afloop is er koffie/thee drinken in het Annahuis.
Bazar Kameroen
afb4
Zaterdag 14 september van 9.00 tot 14.30 uur ben je in het Annahuis welkom voor de Bazar voor Kameroen. Alle bekende onderdelen, die op een bazar thuishoren, waaronder het Rad van Avontuur, zul je er aantreffen. Engbert Freriks zorgt voor de muziek. Het zal er ongetwijfeld weer heel gezellig zijn. Dus komt allen.
Andere aanvangstijd
afb5
Vanaf zondag 15 september beginnen de diensten weer om 10.00 uur. Ds. Siebe Roozenboom uit Holten leidt deze zondag de dienst.
Zingen in Heino
Zondag 15 september ‘s avonds om 19.00 uur kun je weer fijn meeZingen op Zondagavond in de Nicolaaskerk in Heino. Het zingen wordt begeleidt op het kerkorgel door organist Jos Mulder uit Kampen. Tussendoor twee keer een gedicht en een intermezzo van Jos Mulder. Liederen en gedichten mogen ingeleverd worden bij: Gerhard van Toly, e-mail: gerhardinekevantoly@ziggo.nl telefoon 393256 of 06-25272633
Koffie-ochtend
Donderdag 19 september vanaf 10.00 uur stadat de koffie klaar in het Annahuis voor de maandelijkse koffie-ochtend. Een mooie manier om een start te maken met het nieuwe seizoen. Het vorige seizoen bleef het aantal deelnemers groeien, maar er kunnen nog (veel) meer bij.

afb6
Afscheidsavond ds. Karolien Zwerver
afb7
Na het formele afscheid op zondag 18 augustus jl. gaat de gemeente op vrijdag 20 september tijdens een feestelijke informele bijeenkomst Karolien bedanken voor alles wat ze voor de Protestantse gemeente Raalte heeft betekend. De avond in het Annahuis begint om 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur. Naast bijdragen van diverse gemeenteleden wordt ds. Karolien op die avond ook een cadeau namens de hele gemeente aangeboden.
Wil je meedoen met het cadeau, stort dan je bijdrage op het rekeningnummer: NL69 RABO 03435 28 193 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Raalte. Het is de bedoeling dat er iets blijvends “voor aan de muur” wordt gekocht. Ook kun je nog meedoen om een persoonlijke wens/groet/tekening te maken op de kleurige kartonnen kaarten die achter in de kerk en in het Annahuis liggen. De kaart uiterlijk vrijdag 13 september in de postbus van het Annahuis stoppen.
afb3
Oecumenische Vredesdienst
In het kader van de Vredesweek 2019, die van 21 – 29 september plaatsvindt en als thema heeft: Vrede verbindt over grenzen, is er
afb8
op zaterdag 21 september om 19.00 uur in de Pauluskerk een oecumenische vredesdienst. Medewerking verlenen het Herenkoor van de Pauluskerk o.l.v. Clemens Nieuwenhuis, leden van de Pastoraatsgroep van de Pauluskerk en leden van Raad van Kerken Raalte-Broekland.
Startzondag 22 september
afb9
De dienst, die door ds. Henriëtte de Graaf wordt geleid, begint om 10.00 uur. Het thema van dit kerkelijk jaar is ‘Een goed verhaal’ en daar doen wij als gemeente aan mee. Wat maakt een verhaal ‘goed’ voor jou? Op de Startzondag gaat de bijbel open bij de bruiloft te Kana. Onder de koffie na de dienst – met kersenbonbon om de tongen goed los te maken – is er ruimte voor meer goede verhalen. Na de dienst is er koffiedrinken in het Annahuis. Deze keer dus een eenvoudige startdienst, maar wel in de hoop dat er goede verhalen op tafel komen!
Zondag 29 september
Een oude bekende, mevr. Ellen Kolthof uit Hardenberg is de voorganger.
Oogstgave..50 jaar
st1
Zelden zal een zondagspreek in het Sallandse zoveel te weeg hebben gebracht als op die dag!! Het onrecht en de schrijnende gekwetstheid van een volk op de Filippijnen …. De kerkgangers werd die dag een spiegel voorgehouden! Frans Kleine Koerkamp had op die zondag de 14-de augustus 1969 de toehoorders ‘geraakt’. Onmiskenbaar!
De ‘Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte’, als een oecumenische actiegroep, is geboren. De dankbaarheid die elk jaar zo treffend tot uiting kwam in de Stöppelhaene, kreeg een diepere dimensie: solidariteit met de agrarische bevolkingsgroepen waar een jaarlijkse oogst geen vanzelfsprekendheid is. Een mijlpaal – in feite een koerswending - in de geschiedenis van Stöppelhaene, waar tot nu toe de oogstgave naar de geestelijkheid ging.

Over onze eigen grenzen!
De oogstgave werd een geld opbrengende actie in het Sallandse ten behoeve van een agrarisch project in een ontwikkelingsland. Waren het in de beginjaren missionarissen, zendelingen en ontwikkelingswerkers die financiële steun vroegen voor hun werk , de laatste decennia is er de directe link met regionale ontwikkelingswerkers.

Tot op de dag van vandaag
Jaar in jaar uit heeft de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte ( W.O.R.) – tot op de dag van vandaag – zich ingezet om een betrouwbaar, duurzaam project te presenteren. Een langdurig en gedegen voorbereiding gaat hieraan vooraf, waarin de aanvraag wordt getoetst aan bestaande criteria. Telkens weer, als één of meer jaren nadien, de verslagen van het betreffende project binnen komen, is er de bevestiging dat door de oogstgave opnieuw een bevolkingsgroep een kansrijke toekomst is ingeslagen. Voedselzekerheid, educatie, saamhorigheid en zelfredzaamheid: de oogstgave is wel besteed. Met dank aan de Sallandse bevolking, met dank, zeker ook, aan de W.O.R. Een felicitatie aan de leden bij het 50-jarig jubileum is dan ook zeker op zijn plaats.
Voor 2019 heeft de WOR gekozen voor een tuinenproject op het Filipijnse eiland Negros. In het vissersdorp Old Sagay landt jaarlijks een Sallands groepje vrijwilligers dat samen met de bevolking in een tijdspanne van twee weken een aantal orkaan bestendige woningen bouwt. Sinds 2001 organiseert deze enthousiaste groep in Salland acties om zo doende bouwmaterialen te financieren waarmee met vereende krachten in Old Sagay een flink aantal woningen wordt gebouwd.
st2
Tegelijkertijd met de bouw van huizen is onlangs een tuinenproject ontwikkeld, waardoor de bevolking gevarieerd en gezond voedsel kan verbouwen. Deze dorpstuin komt ten goede aan de gehele gemeenschap en vereist dan ook een gezamenlijke inzet van de bewoners van dit vissersdorp. Onder leiding van een lokale stichting en met de opbrengst van de oogstgave kan de schop in de loop van het jaar echt de grond in!

Expositie Geloven in Raalte
Ook dit jaar wordt er door de Historische vereniging Raalte en de Protestantse gemeente Raalte een expositie ingericht. Dit jaar met als thema: “Geloven in Raalte”.
Een expositie waarbij in foto’s, gebruiks- of andere voorwerpen, documenten en boeken een beeld wordt geschetst van het onderwerp “geloven in Raalte”, een overzicht van de beleving van het geloof in historisch perspectief.
Verder zijn er een tiental houtsculpturen van René Smeets te bewonderen. Deze Pastor, die in 1922 werd geboren en in 1988 is overleden, heeft mooie werken nagelaten en deze voorzien van weloverwogen teksten die zijn beelden een extra dimensie geven.
Woensdag eventueel open voor groepen; aanmelden via annahuis@pknraalte.nl
Donderdag van 11.00 uur tot 18.00 uur.
Vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur
Zondag na de oecumenische dienst tot 17.00 uur.
st3
Middag pauze diensten zijn van 12.00 uur tot 12.20 uur.
Donderdagmiddag 29 augustus verzorgd door pastor Lonneke Gunnink, op vrijdagmiddag 30 augustus door dominee Henriette de Graaf en op zaterdagmiddag 31 augustus door pastoor Gé Nijland.

Terras
Misschien wel het mooiste terras van Raalte! Tegen de oude historische kerkmuur, is het goed toeven en kun je heerlijk genieten van de betrekkelijke rust tijdens het bruisende Stöppelhaene. Heerlijke koffie, streek gebonden wijnen en bier gebrouwen in ons mooie Salland. Wat wil je nog meer. Van harte welkom!
Kunstkring
st4
Traditiegetrouw verzorgt de vereniging Kunstkring Raalte haar jaarlijkse tentoonstelling in het Annahuis. De niveaus van de leden lopen uiteen van beginner tot vergevorderde en ieder lid zal beamen dat met het lidmaatschap van deze vereniging de eigen vaardigheid met sprongen vooruit is gegaan. Inspiratie hierbij vormen de deskundigheid van een gekwalificeerde docent én het met elkaar beoordelen van het werk.
Altijd staat het plezier in het creëren voorop.
Op deze tentoonstelling zijn de resultaten van het afgelopen jaar te bewonderen. Naast “vrij werk” zijn er ook tekeningen en schilderijen te zien, die naar aanleiding van bepaalde thema’s zijn gemaakt in diverse stijlen en technieken.

De werkavonden vinden plaats op maandag- en dinsdagavond van half acht tot tien uur. En wel in het Rode Kruisgebouw “De Helpende Handen”, Westdorplaan 132A te Raalte. Nieuwe leden zijn te allen tijde welkom en kunnen op elk gewenst moment aansluiten. Kom rustig eens op een schilderavond vrijblijvend binnenlopen!

www.kunstkringraalte.nl en info@kunstkringraalte.nl of bel 0572-354381.

De openingstijden van de expo zijn: van donderdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur
MailPoet